ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MATEUSZ WOJTKOWIAK HOUSE SYSTEM

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Mateusz Wojtkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ WOJTKOWIAK HOUSE SYSTEM, os. Zwycięstwa nr 21 lok. 40 61-649 Poznań, NIP: 9721175303 (dalej: „my”). Jako administrator dbamy o to, by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Można się z nami skontaktować listownie na nasz adres z dopiskiem „Dane osobowe”, a także za pośrednictwem e-mail: m.wojtkowiak@house-system.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przestawienia oferty oraz wykonania postanowień umowy. Dodatkowo, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas spoczywających związanych z dokonywaniem rozliczeń podatkowych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) przedstawienie oferty
b) wykonanie zawartej umowy zlecenia,
c) przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, przepisy podatkowe, przepisy dotyczące rachunkowości.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych, na których pracujemy (IT), podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom zapewniającym nam usługi księgowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane. Dodatkowo Państwa dane osobowe przekazujemy właściwym organom administracji takim jak Urząd Skarbowy, bankom i innym instytucjom płatniczym w zakresie finansowej obsługi zawartej umowy.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających umowy. W przypadku, w którym dane te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy informacje, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, dane te są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania.
W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym, a także warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania przez Państwa jest niemożność wypełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa związanych z wykonaniem umowy.

Czy dotyczące Państwa decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.